Rozporządzenie Ministra MSWiA – zakaz noszenia broni

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r.
Poz. 1280

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r.
poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r.;
2) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.;
3) na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak